یکی از موضوعاتی که امروز میان برخی از شهروندان محل گفتگو می باشد و بنظر جای بررسی و تحلیل حقوقی دارد موضوع تحلیف رییس جمهور و آثار حقوقی  امضای آن می باشد، تحلیف رییس جمهور میتواند مکانیرمی برای تضمین  حقوق شهروندان محسوب و از نقض آن در بعد اجرا و بویژه مسوولیت رییس جمهور در […]

یکی از موضوعاتی که امروز میان برخی از شهروندان محل گفتگو می باشد و بنظر جای بررسی و تحلیل حقوقی دارد موضوع تحلیف رییس جمهور و آثار حقوقی  امضای آن می باشد، تحلیف رییس جمهور میتواند مکانیرمی برای تضمین  حقوق شهروندان محسوب و از نقض آن در بعد اجرا و بویژه مسوولیت رییس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جلوگیری نماید، اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد که رییس جمهور در جلسه ایی که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود سوگند یاد کند و سوگند نامه را امضا نماید. این اصل در واقع ناظر بر سوگند رییس جمهور است که از آن به  تحلیف یاد می شود در این مطلب کوتاه  به این نکته اشاره خواهیم کرد که آیا تحلیف علاوه بر آثار شرعی دارای اثرات حقوقی می باشد؟ در مانحن فیه تخلف از سوگند چه اثراتی بر شخصیت رییس جمهور به عنوان شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی پس از مقام معظم رهبری منطبق بر اصل ۵۷ قانون اساسی دارد؟

صرف نظر از آثار فردی سوگند در نظام اسلامی که مبتی بر دین مبین اسلام و مذهب اثنی عشری استوار است آثار اجتماعی آن که بنظر سوگند رییس جمهور دارای این اثر می باشد محل گفتگو خواهد بود. بالطبع سوگند به مقدسات که با ایمان قلبی همراه است علاوه بر آثار فردی آثار اجتماعی را نیز به دنبال دارد، در واقع سوگند به مقدسات یک التزام قوی درونی جهت حفظ رییس جمهور از تخطی از وظایف و مسوولیت و عناوین و واژه های بکار رفته در متن سوگند نامه می باشد که قانون اساسی رییس جمهور را مکلف نموده قبل اجرای وظایف نسبت به توجه و عنایت خاص به آن با تشریفاتی یاد نماید. بنابراین رییس جمهور اخلاقا و شرعا مکلف است که وظیفه سنگین دفاع و پاسداری از حقوق شهروندان را انجام و از تخطی و تجاوز با عنایت به اختیارات اصل ۱۱۳ محفوظ نگه بدارد. برخی معتقدند که سوگند صرفا جنبه اخلاقی و شرعی داشته و حداقل در خصوص سوگند نمایندگان مجلس فاقد اثر حقوقی است ولی در خصوص سوگند رییس جمهور اثر حقوقی برآن مترتب است و با توجه به استفساریه ریاست جمهوری وقت  از شورای محترم نگهبان التزام رییس جمهور به سوگند اثر حقوقی بر جای می گذارد بنابراین  رییس جمهور در صورت تخطی از سوگند منطبق بر اصل ۱۲۲قانون اساسی علاوه بر مسولیت شرعی، نزد ملت و مجلس و رهبر مسوول بوده و باید پاسخگو باشد و مطابق با سازوکارهای قانونی میتوان برخوردهای حقوقی و قضایی لازم را اتخاذ نمود ضمن اینکه از باب نظارت همگانی اصل ۸ قانون اساسی شهروندان میتواند نسبت به اجرای مفاد سوگند نامه نظارت نمایند.

ابوطالب اصغری جیرهنده دانشجوی دکتری حقوق عمومی

نویسنده: ابوطالب اصغری جیرهنده

۰/۵ (۰ نظر)