به نام خدایی که نامش بهار دل دوستان است امروزه یکی از بزرگترین معضلات جامعه شهری رشت مساله رانندگان در حوزه حمل و نقل عمومی می باشد که با چالش عظیمی روبرو شده اند که اگر به این جماعت و قشر زحمت کش توجه ویژه با برنامه ریزی مدون و حساب شده […]

 

تاکسیرانی یا تاکسی رانی

 

 

به نام خدایی که نامش بهار دل دوستان است

امروزه یکی از بزرگترین معضلات جامعه شهری رشت مساله رانندگان در حوزه حمل و نقل عمومی می باشد که با چالش عظیمی روبرو شده اند که اگر به این جماعت و قشر زحمت کش توجه ویژه با برنامه ریزی مدون و حساب شده نشود مطمعناً در چندسال آینده نام سازمان تاکسیرانی به سازمان تاکسی رانی مبدل شده و افراد بسیاری که در این حوزه فعالیت دارن روز به روز به سمت وسوی دیگر سوق خواهد شد و از شغل فعلی خود رانده می شوند در اینجاست که سازمان های ذی ربط با برنامه حساب شده به رفع این معضل باید  کمک کنند.

امید است که همه مردم در رفاه و آسایش عمومی و شهری زندگی کنند.

نویسنده: زهرا (کاملیا) رمضانپور عثماوندانی