پروژه بهسازی پیاده راه بافت مرکزی شهر رشت از آغاز تا پایان اجرا و پس از آن، همواره محل مجادله گروه ها افراد مختلف بوده است، گاه این مجادله ها بر پایه ی کیفیت متریال بکارگرفته شده در پیاده راه بوده و گاه مشکلات فراوان بازاریان و در نظر گرفته نشدن منافع آنان محل این […]

بازاریان، قلب اقتصادی شهر رشت

پروژه بهسازی پیاده راه بافت مرکزی شهر رشت از آغاز تا پایان اجرا و پس از آن، همواره محل مجادله گروه ها افراد مختلف بوده است، گاه این مجادله ها بر پایه ی کیفیت متریال بکارگرفته شده در پیاده راه بوده و گاه مشکلات فراوان بازاریان و در نظر گرفته نشدن منافع آنان محل این دست مجادلات بوده است.

بامشکلاتی که برای بازاریان در راستای اجرای پروژه ی بافت مرکزی پیش آمده است، لازم آن است که پیگیری های مشخص برای احقاق حقوق آنان صورت گیرد. بازاریانی که حقیقتا قلب اقتصاد شهر را در دست دارند و باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر شهری هسته ی اقتصادی خود را تضعیف کند روی به زوال می گذارد.

امروز شهری که با چالش های بزرگ اقتصادی، فرهنگی و… مواجه است شاید چرخ آن بدون شهردار بهتر بچرخد! رشت با مردمانی با فرهنگی و اصیل این روزها در آستانه تصمیمی بزرگ قرار دارد، شهرباران های نقره ای نیازمند اراده ای بزرگ برای رقم خوردن اتفاقی بزرگ در راستای آبادانی و نجات از بحران ها است.

 

*مهندس داود قوی پنجه

نویسنده: داود قوی پنجه