پتک اول : بسیار گفته می شود که روشنگری لازم در مورد اقدامات دولت روحانی در توسعه و ابادانی کشور نشده است و تیم رسانه ای دولت ضعیف عمل کرده است.من تا حدودی این ایراد را وارد می دانم ولی این فقط یک قسمت از مشکل است ، مسیله این است که اصل موضوع ایراد […]

پتک اول : بسیار گفته می شود که روشنگری لازم در مورد اقدامات دولت روحانی در توسعه و ابادانی کشور نشده است و تیم رسانه ای دولت ضعیف عمل کرده است.من تا حدودی این ایراد را وارد می دانم ولی این فقط یک قسمت از مشکل است ، مسیله این است که اصل موضوع ایراد دارد.یعنی ما به غلط می پنداریم که تبلیغات رسانه ای و البته روشنگری می تواند طبقات ضعیف اجتماع ، حاشیه نشین های شهرها و روستاها را اقناع کند که به پوپولیسمی که وعده نان می دهد ولی در اصل جیب انها را می زند رای ندهند ومتمایل نگردند.

که اگر اینطور بود مردم پس از دولت اصلاحات با انهمه عواید اقتصادی و رفاهی اش به دولت محمود احمدی نژاد متمایل نمی شدند.

پتک دوم : «پرولتاریا ( طبقه کارگری) در جامعه مدنی است، که طبقه ای از جامعه مدنی نیست، طبقه یی که منحل کننده ی تمامی طبقات است، قلمرویی از جامعه که خصلتی جهانروا دارد زیرا رنجهای او جهانروایند و‌مدعی چاره اصلاحی ویژه ی نیست زیرا ظلمی که بر او‌می رود ظلم ویژه یی نیست بلکه ظلمی عام است…که مدعی هیچ منزلت سنتی نیست بلکه فقط ادعای منزلتی انسانی دارد….» ببینید مارکس در سال ۱۸۴۳ چقدردقیق ویژگی این طبقه خاص را توضیح می دهد.
شما از صبح تا شب در مورد منزلت ازادی ،کرامت و عزت صحبت کنید در مورد وطن دوستی ومنافع ملی، پرولتاریا فقط به جیب خالی خود فکر می کند.
برای او ازادی در جیب پر ،عزت در خرج کردن و کرامت در فرمانروا بودن است.( البته من اینها را ایراد‌نمی دانم والبته به ریشه های بی عدالتی موجب این احساس بی تفاوت نیستم‌ والبته منکر ارزشمندی های این طبقه هم‌نیستم‌.)
حالا یک عده پیدا شدند مانند محمود احمدی نژاد، این طبقه را با شعار عدالتخواهی در کشورمان سروشکلی دادند‌، واینهم با تاسی از همان ادبیات مارکسیستی دهه ۲۰ و ۳۰ خورشیدی است که اوایل انقلاب هم احیا شد.
دیگر شما نمی توانید با سلاح روشنگری این طبقه را اقناع کنید.تنها راه حل محدود کردن عوارض پوپولیست برای سرایت به سایر طبقات و‌جلوگیری از پیوستن افراد جدید به این طبقه است.

پتک سوم : جهان امروز جهان پوپولیست هاست ،نبرد خیر وشر ، خرد با دروغ.
ترامپ در امریکا، مارین لوپن در فرانسه ودست راستی های افراطی دیگر در اروپا که یکی پس از دیگر سر بیرون‌می اورند ، انگار که دنیا متوهم شده است.

پس ارزشهای انسانی را جدی بگیرید ، و بر ازادی ،عقلانیت و‌خرد تاکید کنید.جنگ بین روشنایی و تاریکی درگرفته است.

نویسنده: علی دادخواه

۰/۵ (۰ نظر)