چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
 چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند 
چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند