دیدار و نشست شهردار رشت با فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان

دیدار و نشست شهردار رشت با فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان

دیدار و نشست شهردار رشت با فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان

دیدار و نشست شهردار رشت با فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان

دیدار و نشست شهردار رشت با فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان