یکی از موارد با اهمیت در حوزه ی مدیریت شهری، عدم ثبات راس آن در ۱۵ سال گذشته می باشد. بنده معتقدم بین توسعه پایدار شهری و ثبات مدیریت رابطه مثبت وجود دارد،  از سال ۸۰ تا ۹۵ زمانی که شوراهای اسلامی شهر و روستا عملا آغاز به کار کردند، شهر مظلوم رشت مورد بی […]

یکی از موارد با اهمیت در حوزه ی مدیریت شهری، عدم ثبات راس آن در ۱۵ سال گذشته می باشد.

بنده معتقدم بین توسعه پایدار شهری و ثبات مدیریت رابطه مثبت وجود دارد،  از سال ۸۰ تا ۹۵ زمانی که شوراهای اسلامی شهر و روستا عملا آغاز به کار کردند، شهر مظلوم رشت مورد بی مهری های زیادی از ناحیه برخی از اعضای شورا قرار گرفت.

یک مقایسه تطبیقی و تحقیقی در همین راستا انجام دادم، بنده در پژوهشهایم عملکرد شوراها در چند مرکز استان کشور را با شهر مظلوم رشت در طی این ۱۵ سال مقایسه کردم و به آمارهای عجیبی رسیدم.

در شهر اصفهان آقای سقاییان نژاد ۱۲ سال شهردار این شهر بوده و سپس مهدی جمالی نژاد بر کرسی نشسته که این یعنی شهر اصفهان تنها ۲ شهردار در ۱۵ سال اخیر به خود دیده است.

شهر تبریز ۴ شهردار، اردبیل ۴ شهردار، قزوین ۲ شهردار، تهران ۲ شهردار و مشهد هم ۴ شهردار از زمان تشکیل شوراها تاکنون داشته اند، اما متاسفانه در شهر مظلوم رشت ۱۸ شهردار و سرپرست توسط اعضای شورا عزل و نصب شده اند؛ یعنی میانگین مسئولیت شهرداران رشت به یک سال هم نمی رسد! آیا این ظلم به شهر ما نیست؟ خروجی عدم ثبات مدیریت همین است که می بینید.

آقایان محمدعلی کارپور، مرتضی شگفت، رحمان انصاری، محمد نعمتی، اصغر شکرگزار، محمد نعمتی(بار دوم)، رضا ساغری، محمد نعمتی(بار سوم)، رضا خاکسار، محمد نعمتی(بار چهارم)، محمود فریدونی، مجتبی خدمت بین دانا، سید محمدعلی ثابت قدم، میرنوید حق جو، علی بهارمست، محمد ابراهیم خلیلی، کریم سرپرست(بار دوم) و سیدمحمدعلی ثابت قدم(بار دوم) ۱۸ شهردار و سرپرست شهرداری هستند که در این ۱۵ سال توسط اعضای شورا عزل و نصب شدند.

نویسنده: دکتر سید شمس شفیعی