شهر سکونتگاهی زنده و پویاست که متغیرهای گوناگونی پویایی و رشد آن را تحت تاثیر قرار میدهد.اسکان جمعیت در یک محدوده جغرافیایی به نام شهر افزون بر علت ایجادی شهر ، پایش و نظارتبر این سکونت گاه را نیز الزامی میکند تا تاثیر متغیرهای فرساینده و مخرب کنترل و توسعه متوازن شهر تضمین شود. نوسازی […]

شهر سکونتگاهی زنده و پویاست که متغیرهای گوناگونی پویایی و رشد آن را تحت تاثیر قرار میدهد.اسکان جمعیت در یک محدوده جغرافیایی به نام شهر افزون بر علت ایجادی شهر ، پایش و نظارتبر این سکونت گاه را نیز الزامی میکند تا تاثیر متغیرهای فرساینده و مخرب کنترل و توسعه متوازن شهر تضمین شود.

نوسازی شهری در همین راستا تکوین و مطرح شده است تا در چهارچوب شناخت ویژگی های کالبدی شهر و چگونگی رفتارهای جمعی شهروندان و … ، به راهبردها و ضوابط دقیقی دست یافت تا محیط زیست شهری همواره وضعیتی بهینه و مناسب داشته باشد.

راهبردهای نوسازی شهری در یک شهر بزرگ نظیر رشت با هدف تامین محیط زندگی مطلوب برای شهروندان بر پایه های به شرح زیر استوار است:

۱:بهسازی و احیای بافت موجود شهر
۲:نوسازی بافت فرسوده شهر
۳:ساماندهی کاربریها وکارگاه های مزاحم

نویسنده: داریوش رحمتی