اما بحث مهمی که در خصوص تعامل بین المللی دو طرف مطرح می گردد.رونق اقتصادی از طریق ورزش است این مقوله  کشور ها را به ان داشته تا با تمام توان درصدد این باشند تابا توسعه زیر ساختهای ورزشی بستر را برای رویدا های ورزشی بزرگ در کشورهای خود فراهم و عملا برای خود تقویم […]

اما بحث مهمی که در خصوص تعامل بین المللی دو طرف مطرح می گردد.رونق اقتصادی از طریق ورزش است این مقوله  کشور ها را به ان داشته تا با تمام توان درصدد این باشند تابا توسعه زیر ساختهای ورزشی بستر را برای رویدا های ورزشی بزرگ در کشورهای خود فراهم و عملا برای خود تقویم مودون ورزشی بین المللی ترسیم کنند که این خود سبب رونق اقتصادی هر کشوری میشود.
اما کشور ما ایران به عنوان یک کشور استراتژیک در کردیدور اقتصادی دنیا ازچند سال قبل به این نتیجه رسید که مناطق ویژه ازاد اقتصادی تاسیس کند تا با چشم اندازی بلند به رونق معیشت مردم منطقه و تاسیس این پایانه های مبادله ازاد دست یابد. اما در خصوص این مناطق ازاد اقتصادی می توان به بالقوه بودن مناطق ازاد اقتصادی در توسعه ورزشی اشاره داشت که خود در طی فرآیند رایزنی دیپلماسی سیاسی ورزشی منتج به نتیجه اقتصادی میشود.
در واقع با توسعه زیر ساخت های ورزشی این مناطق و برگزاری مسابقات ورزشی بین المللی خود افق روشنی است دال بر رسیدن به چشم اندازهای  بلند و موفق  اقتصادی در این حوزه از فعالیت باشد.
توسعه سرمایه گذاری چنین گردهمایی های ورزشی بزرگ خود نه تنها سبب دیپلماسی ورزشی،سیاسی، اقتصادی، میشود بلکه در بحث جذب گردشگر و مقوله اکو توریسم و توریسم، ارز آوری نیز بسیار مثمر ثمر خواهد بود و عملا جامعه ای پویا و شاداب را در کنار توسعه اقتصادی سبب میشود چون یک اصل در جوامعه گوناگون با فرهنگ های متفاوت وجود دارد و ان هم اصل تندرستی و تفکر سالم است که این امر فقط،فقط میتواند با دیپلماسی ورزشی، اقتصادی صورت پذیرد و البته یکی از این مناطقی که درسطح کشور در فرآیند جذب سرمایه گذار تاثیر پذیر بوده منطقه آزاد انزلی می باشد به چند دلیل که می توان به اشاره داشت که عبارت است از: روابط خوب سیاسی با کشورهای حاکم بر دریای خزر و بکر بودن فرآیند سرمایه گذاری دوول مقابل در رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت از سوی کشور های حاشیه خزراست که میتوان آن را در قالب مسابقات ورزشی در این مناطق آزاد اقتصادی اشاره داشت و این الگو می تواند برای سایر مناطق آزاد تجاری ایران و توسعه هرچه بیشتر زیر ساخت های ورزشی مناطق حول محور این مراکز اقتصادی باشد.

حجت رحمت خواه /کارشناس تربیت بدنی/کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

نویسنده: حجت رحمت خواه