بازیافت پسماندهای شهری باید بر اساس بند الف ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تا پایان برنامه یعنی پایان سال ۱۳۹۵ توسط شهرداری‌ها انجام می‌شد. آیا شهرداری رشت این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه کشور را انجام داده است؟ موضوع پسماندهای شهری به صورت صریح در قانون برنامه پنجم توسعه کشور در بند […]

بازیافت پسماندهای شهری باید بر اساس بند الف ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تا پایان برنامه یعنی پایان سال ۱۳۹۵ توسط شهرداری‌ها انجام می‌شد.

آیا شهرداری رشت این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه کشور را انجام داده است؟

موضوع پسماندهای شهری به صورت صریح در قانون برنامه پنجم توسعه کشور در بند الف ماده ۱۹۳ آمده و طبق این ماده، شهرداری‌ها موظف هستند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای شهرها را با روش‌های نوین و فناوری جدید با اولویت روش‌های ارگانیک مانند ورمی کمپوست بازیافت کنند.

طبق این ماده قانونی از سال پایانی برنامه هر گونه دفن پسماند در اینگونه شهرها مطلقاً ممنوع بوده و عدم تفکیک زباله از مبدأ و عدم اولویت ساماندهی زباله سراوان موجب شده تا شیرابه زیادی با دبی بالا به سمت رودخانه‌ها و در نهایت تالاب‌ها و دریاچه‌ها سرریز شود و زمینه آلودگی آب‌های زیرزمینی را فراهم آورد.

با وجود اینکه در اقدام اولیه می‌شد با اختصاص ۳۰ میلیارد تومان این خطر زیست‌محیطی را مهار کرد اما جزو دغدغه نخست دوستان مجری و ناظر مدیریت شهری رشت قرار نگرفته و بودجه‌ها در ردیف‌های دیگر تعریف شده و یا تعریف نشده، هزینه شد که پیاده‌راه فرهنگی را می‌توان به عنوان نمونه مطرح کرد.

در دنیا زباله را طلای کثیف می‌دانند، چرا اراده جدی در سروسامان دادن محل دپوی زباله سراوان وجود ندارد و دوستان مسؤول از هر رده‌ای صرفاً با حضور در آنجا و انجام مصاحبه بسنده می‌کنند و این مطالبه جدی که با سلامت انسان‌ها ارتباط دارد را نادیده می‌گیرند.

با وجود اینکه ۲۱ ماده از قانون برنامه پنجم توسعه کشور که شهرداری‌ها را با همکاری بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند راه و شهرسازی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و … مکلف به اجرای آن کرده است، چرا نظارت بر مدیریت شهری در یک شهری مانند رشت با شاخص‌های مصرح در قانون انجام نمی‌شود و بعضی از دوستان به دنبال موارد سطحی هستند.

نگاه کارشناسی در قالب قوانین و مقررات مطالبه کنید تا کسی به خود اجازه ندهد برای سروسامان دادن به معضلی مانند زباله سراوان رشت بدون نگاه کارشناسی و حقوقی نطق کند و یا اولویت‌های کاری در شهرداری رشت را بر اساس منافع گروهی چیدمان کند و منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح دهد.

نویسنده: سید رضا علوی زمیدانی