کلنگ زنی نخستین زورخانه استاندارد رشت در مجموعه ورزشی ۶۰۰۰نفری  بازدید از روند احداث کتابخانه مرکزی شهر رشت    جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست نایب رئیس فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در گیلان

کلنگ زنی نخستین زورخانه استاندارد رشت در مجموعه ورزشی ۶۰۰۰نفری 

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

بازدید از روند احداث کتابخانه مرکزی شهر رشت 

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

 

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست نایب رئیس فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در گیلان

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)

سفر دکتر محمدباقر نوبخت به گیلان (بخش2)