تشکل های صنفی اصناف شامل ۳ بخش اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران است. سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که این سه میلیون واحد چیزی حدود هشت میلیون و پانصد هزار اشتغال را در کشور ایجاد کرده است. در استان گیلان واحدهای دارای پروانه کسب، چیزی حدود ۱۱۰۰۰۰واحد […]

تشکل های صنفی اصناف شامل ۳ بخش اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران است.

سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که این سه میلیون واحد چیزی حدود هشت میلیون و پانصد هزار اشتغال را در کشور ایجاد کرده است. در استان گیلان واحدهای دارای پروانه کسب، چیزی حدود ۱۱۰۰۰۰واحد صنفی هستند که حدود سیصد و بیست هزار شغل را ایجاد کرده است.
 

تشکل یا همان اتحادیه، سازمانی است شامل صنوفی از مشاغل مشابه و همگن و روسای اتحادیه های صنفی که با انتخابات درون تشکیلاتی از اعضای همان صنف انتخاب میشوند.

این اعضا هیئت مدیره ای را انتخاب میکنند که رییس آن وارد اتاق اصناف میشود و اتاق اصناف شکل میگیرد، مابین روسای شصت و دو اتحادیه صنفی، مجدداً انتخابات دیگری شکل میگیرد.

برای تشکیل اتاق اصناف ایران هر استان با توجه به ظرفیت خودش چند نماینده از هیئت رئیسه میتواند داشته باشد که هیئت رئیسه هم درتهران البته با توجه به جمعیتش، ۲۲ نفر هستند و  اینکه قدرالسهم استان گیلان پنج نفر از هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستانها هستند، ضمن اینکه قانون اصناف در حال اصلاح و تدوین میباشد. 

بنده در تمام شش دوره ای که از عمر اصناف میگذرد عضو هیئت رئیسه بوده، و چون قادر به حضور در تهران نبودم بعنوان نائب رئیس در این هیئت حاضر هستم، ضمن اینکه طراحی این اتاق نیز با گیلان بوده است.

ما در گیلان با همکاری اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دبیرخانه مشترک بخش های خصوصی را راه اندازی نموده ایم، و دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی مستقر است و اولین دبیرخانه بتن خزر میباشد که میتواند منشا خدمات خوبی برای اقتصاد استان باشد و به سایر استانها نیز برای انجام این مهم مشورت داده ایم.

این ۳ اتاق برای شناخت و استفاده بخش خصوصی از تمام قوای خود است تا ما نیز در کنار آنها بتوانیم اهداف خود را پایدارتر و اصولی تر دنبال کنیم.

نویسنده: جلال الدین محمد شکریه