روزها پی هم می گذشتند ومسعوددر فرهنگ وتمدن دیرینه کردی وترکی می بالید ،همان که در مجلس شورای اسلامی، قد سپیدارگونه اش را راست کردو فریادزد :ازاین که ترک افریده شدم، شاکر خداوندم.   مسعود بعد از خدمت سربازی درزابل، دیپلم دوم خود را گرفت، اودر سال ١٣۵۵دررشته پزشکی دانشگاه تبریر پذیرفته شد واز ان […]

روزها پی هم می گذشتند ومسعوددر فرهنگ وتمدن دیرینه کردی وترکی می بالید ،همان که در مجلس شورای اسلامی، قد سپیدارگونه اش را راست کردو فریادزد :ازاین که ترک افریده شدم، شاکر خداوندم.

  مسعود بعد از خدمت سربازی درزابل، دیپلم دوم خود را گرفت، اودر سال ١٣۵۵دررشته پزشکی دانشگاه تبریر پذیرفته شد واز ان سال، تبریر وتبریزیان را عاشقانه می ستاید،اودر مجلس های هشتم ونهم منتخب مردم ان حوزه انتخابیه بود ولی هرگز مهاباد ومهابادیان را از یاد نبرد، فریادهای دلسوزانه، شجاعانه وجوانمردانه پزشکیان را مردم از یاد نمی برند ،وزیری که در کسوت وزارت، هرگز از تفقد مردم دورنشد،حریم کادر عظیم درمان راپاس داشت و شخصا کار در بیمارستان های دولتی را رها نساخت، اوالفتی دیرین وناگستنی با ارمان های امام (ره) ،مقام معظم رهبری وشهدا داشته ودارد ،پزشکیان جوانان را چون فرزندان خویش می شماردورفع دغدغه های انان را اولویت نخستین خود می داند،مردم این خصلت های نیکوی پزشکیان را قدر می نهند ،٢۶٢٣٩۴رای حوزه انتخابیه تبریز، اذرشهر واسکو نمونه ایی است از این قدرشناسی وکسب ١۵٨ رأی درمجلس شورای اسلامی در مقام نایب رییس اول ریاست مجلس گویای عظمت اندیشه و شخصیت اثرگذار پزشکیان است.

  امروز دیگر پزشکیان فقط فرزند دلاوران کرد و ترک نیست، اقتدار، شجاعت و دینداری او را قاصدک مهربانی در تمامی شهر های ایران فریاد می زند.

نویسنده: دکتر محمدتقی یونسی رستمی