به محبوب من؛ پاسدار بودن را با تو خوب فهمیدم آری،پاسدار که باشی نه تنها باید از خانواده و ناموست دفاع کنی بلکه باید مراقب ناموس دیگران هم باشی مخصوصا اگر بدانی چشم امیدشان به تو است، حتی اگر این امید در کودکان شیعیان شامی باشد.. پاسدار که باشی یعنی اینکه از تمام آرمانهایت پاسداری […]

به محبوب من؛ پاسدار بودن را با تو خوب فهمیدم آری،پاسدار که باشی نه تنها باید از خانواده و ناموست دفاع کنی بلکه باید مراقب ناموس دیگران هم باشی مخصوصا اگر بدانی چشم امیدشان به تو است، حتی اگر این امید در کودکان شیعیان شامی باشد..

پاسدار که باشی یعنی اینکه از تمام آرمانهایت پاسداری کنی…

_ پای تمام لبیک های حسینی ات بایستی و عباسوار بجنگی تا ثابت کنی پاسدار حریم زینب(س) بزرگ قبیله سپاه عشق هستی… و دلت نگران حرم دختر علی(ع) است…!! مگر میتوانی پاسدار باشی و خیمه های علی(ع) را مراقبت نکنی…!؟

بگذار اینگونه بگویم:

عاشق که شوی، عاشقت می شوند…اقتدا که کنی، قبولت می کنند… نگران معجر و بازار شام باشی، شهید میشوی…

یعنی تورا به عنوان پاسدار سپاه اخرالزمانی بقیه الله انتخاب کرده اند…. و چه سعادتی بهتر از این…

و اینگونه هست که می شوی پاسدار مدافع حرم… حالا آنقدر بزرگ شده ای که اگر روی پاهایمان بایستیم، هم قد تو نمیشویم.

پاسدار یعنی این…که همه دوست دارند مثل تو باشند.

«پاسدار آرمانهای حسینی ام، روزت مبارک» 

 /هشت هزار قهرمان

نویسنده: نسیبه علیپرست