روزنامه حمایت در شماره ۲۵۴۸خبری چاپ کرد که بدون کم و کاست نقل به مضمون می شود. «تحقیات یک دانشمند دانشگاه واشنگتن نشان می دهد که موش ها قادر به خندیدن هستند. به گزارش ایسنا «جاک پاتکسپ» عصب شناس معتقد است موش های صحرایی اصواتی با فرکانس بالا موسوم به اولترا سوتیک تولید می کنند […]

روزنامه حمایت در شماره ۲۵۴۸خبری چاپ کرد که بدون کم و کاست نقل به مضمون می شود. «تحقیات یک دانشمند دانشگاه واشنگتن نشان می دهد که موش ها قادر به خندیدن هستند. به گزارش ایسنا «جاک پاتکسپ» عصب شناس معتقد است موش های صحرایی اصواتی با فرکانس بالا موسوم به اولترا سوتیک تولید می کنند که فراتر از محدوده شنوایی انسان هستند. وی تمام این صدا های جیرجیر مانند آنها را ضبط کرد. نظریه وی دال برخندیدن موش ها است و بنابراین تصمیم به قلقلک دادن آنها گرفت. با انجام این عمل پاتکسپ به این نتیجه رسید که این حیوانات صدا های خنده مانند بیدادگرانه ای(!) سر دادند. با افزایش دوز قلقلک! موش ها بیشتر به این محقق عکس العمل نشان دادند و بنابراین وی نتیجه گرفت که آنها قادر به خندیدن هستند!»

ما شنیده بودیم بعضی از دانشمندان کمی شیرین می زنند و قاطی دارند ولی نه تا اینقدر. دولت آمریکا به شما امکانات نداده که روی خنده موش ها وقت صرف کنید. گیریم فرض محال موش ها بخندند، شما به جای قلقلک دادن آنها بیا فکری برای جلوگیری از ازدیاد نسل موش ها کن که دیگر گربه های تهرانی جرات نگاه کردن به موش ها را ندارند چه برسد به گرفتن آنها!

موشهایی که به جای جهش ژنی طی چندین میلیون سال، در عرض چند سال جهش ژنی پیدا کردند به طوری که مانند سوسک ها در مقابل بمب اتم هم مقاوم شده اند، باید هم به ریش تو و همکاران دانشمندت بخندند! از عنوانت خجالت بکش آقای دانشمند… موش قلقلک می دی ؟!

نویسنده: وحید حاج سعیدی