امسال هم مثل سال های گذشته نام و یاد میرزا کوچک این سردار قیام جنگل که به قول رهبری نظام آنچه کرد، مینیاتوری از جمهوری اسلامی امروز در آن روزگار غربت و استبداد زده بود، بی هیچ هیاهو و کنگره و فراگیری برنامه های بزرگداشت در غربتی دیگر گذشت! و اگر هم همایش بزرگداشت شهدای […]

امسال هم مثل سال های گذشته نام و یاد میرزا کوچک این سردار قیام جنگل که به قول رهبری نظام آنچه کرد، مینیاتوری از جمهوری اسلامی امروز در آن روزگار غربت و استبداد زده بود، بی هیچ هیاهو و کنگره و فراگیری برنامه های بزرگداشت در غربتی دیگر گذشت! و اگر هم همایش بزرگداشت شهدای روحانی استان نبود شاید همین یادآوری هم که در آستانه سالروز سربدار شدنش با درآمیختگی نامش با این همایش نبود، کسی نامی از او نمی برد هر چند که او نیازی به این بزرگداشت ها ندارد و آنچه مهم است این نیاز جامعه امروز در پی بردن به هویت ملی خود است که این سردار هم بخشی از هویت ملی این سرزمین به شمار می رود.

میرزا و میرزاهای این سرزمین بهانه اند تا شما دریابی که در کجای این سرزمین و با کدام پیشینه و فرهنگ ایستاده ای و این بودن تو چه هزینه ها داشته است و تکرار و یادآوری این نام ها جز برای تو از دیروز تا امروز چیزی غیر از هویت گم شده ات نیست و چه افسوس که در این نابسامانی سهم تخلف ها چنان سایه افکنده است که کسی را یارای پرسش نیست!

میرزا دیروز آنچه وظیفه می پنداشت انجام داد و امروز ما تکلیف پاسداشت آن وظیفه را بر عهده داریم تا فردا تکرار گذشته های تلخ نباشد!/معین نیوز

نویسنده: یونس رنجکش