آنچه که در این روزها برایم جلوه ای دیگر داشت، پیام های متعدد دوستان رسانه ای و مدیران و اهالی فرهنگ و ادب و دیگرانی بود که در مدت سال ها فعالیت رسانه ایم در ارتباط با هم بودیم و حالا که تجربه ای دیگر در حوزه مدیریت را دنبال می کنم هنوز در خاطره […]

آنچه که در این روزها برایم جلوه ای دیگر داشت، پیام های متعدد دوستان رسانه ای و مدیران و اهالی فرهنگ و ادب و دیگرانی بود که در مدت سال ها فعالیت رسانه ایم در ارتباط با هم بودیم و حالا که تجربه ای دیگر در حوزه مدیریت را دنبال می کنم هنوز در خاطره آنان به عنوان یک خبرنگار شناخته می شوم که این نشان از قدرشناسی این اهالی دارد و اینکه یکی از آنان به جدیت می گفت؛ شما هر جا که بروی همان خبرنگار هستی، زنگ یادآوری دوباره ای برای بازیافت هویت حرفه ایم بود که هیچ جایگاهی بلند نام تر از همان خبرنگاری نیست!

نویسنده: یونس رنجکش