بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا

بازدید جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از پروژه راه آهن رشت-آستارا