دولت برآمده از خواستگاه مردم در سال ۹۲ که با رویکرد و شعار تدبیر و امید  یه روی کار آمد در طول این مدت تلاش داشته است با سیاستی ظریف و برنامه ریزی های برخوردار از منشی اعتدال گرایانه و تصمیم سازی های واقع بینانه روند اداره کشور را به سمتی پیش ببرد تا با […]

دولت برآمده از خواستگاه مردم در سال ۹۲ که با رویکرد و شعار تدبیر و امید  یه روی کار آمد در طول این مدت تلاش داشته است با سیاستی ظریف و برنامه ریزی های برخوردار از منشی اعتدال گرایانه و تصمیم سازی های واقع بینانه روند اداره کشور را به سمتی پیش ببرد تا با کمترین هزینه بیشترین سودآوری نصیب ملت ونظام شود بطوریکه برغم دلواپسی های عده ای سهم رضایتمندی های عمومی از این تدبیر هوشمندانه در اداره کشور به عینی قابل احساس است.

دولت و مجموعه کارگذاران با حمایت های مقام معظم رهبری  اینک در مسیری در حرکت هستند تا با این سیاست ظریف ضمن تحقق شعارها و و عده های رئیس دولت خود در هنگام انتخابات سال ۹۲ یکی پس از دیگری به مطالبات مردم در فضای عاری از تنش و فرهنگ هوچی گری پاسخ گویند که دست آوردهای این کمتر از دو سال گواه این ادعاست زیرا فضای آرامش حاکم بر جامعه نشان دهنده رویکردی امیدوارانه در فضای توسعه کشور حول مدار اعتدال و تدبیر است هرچند که قطار متوقف شده. در ایستگاه توسعه نیازمند سرعت بیشتر و شفاف سازی مسیر است و باید دولت بتواند اعتماد عمومی را به خودبیش از قبل فراهم سازد. زیرا تا پایان اولین دوره فعالیت آن نیمی از زمان دیگر باقی نیست!/معین نیوز

نویسنده: یونس رنجکش