بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان از شرکت کود آلی گیلان