مراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر

مراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر

مراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر

مراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر

مراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهرمراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر

مراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر

مراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر

مراسم بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر