تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان

تجلیل از پروفسور برزیگر در سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان