تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان

تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان

تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان

تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان

تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان

تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان

تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان

تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان