نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت

نورافشانی چهلمین سالگرد انقلاب در پیاده راه شهرداری رشت