مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان