بازدید فرمانده سپاه قدس گیلان از مناطق سیل زده در تالش

بازدید فرمانده سپاه قدس گیلان از مناطق سیل زده در تالش

بازدید فرمانده سپاه قدس گیلان از مناطق سیل زده در تالش

بازدید فرمانده سپاه قدس گیلان از مناطق سیل زده در تالش

بازدید فرمانده سپاه قدس گیلان از مناطق سیل زده در تالش

بازدید فرمانده سپاه قدس گیلان از مناطق سیل زده در تالش

بازدید فرمانده سپاه قدس گیلان از مناطق سیل زده در تالش