مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه

مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه

مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه

مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه

مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه

مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه

مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه

مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه

مراسم تودیع و معارفه شهردار آستانه اشرفیه