بازدید سردار عبدالله پور از مراحل آماده سازی نمایش رزمی فرهنگی ستارگان درخشان

بازدید سردار عبدالله پور از مراحل آماده سازی نمایش رزمی فرهنگی ستارگان درخشان

بازدید سردار عبدالله پور از مراحل آماده سازی نمایش رزمی فرهنگی ستارگان درخشان

بازدید سردار عبدالله پور از مراحل آماده سازی نمایش رزمی فرهنگی ستارگان درخشان

بازدید سردار عبدالله پور از مراحل آماده سازی نمایش رزمی فرهنگی ستارگان درخشان

بازدید سردار عبدالله پور از مراحل آماده سازی نمایش رزمی فرهنگی ستارگان درخشان