مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان