تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران

تقدیر مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از خبرنگاران