تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران

تقدیر شورای شهر و شهرداری لاهیجان از خبرنگاران