بازدید مسئولان سپاه گیلان از آسایشگاه معلولان رشت

بازدید مسئولان سپاه گیلان از آسایشگاه معلولان رشت

بازدید مسئولان سپاه گیلان از آسایشگاه معلولان رشت

بازدید مسئولان سپاه گیلان از آسایشگاه معلولان رشت

بازدید مسئولان سپاه گیلان از آسایشگاه معلولان رشت

بازدید مسئولان سپاه گیلان از آسایشگاه معلولان رشت

بازدید مسئولان سپاه گیلان از آسایشگاه معلولان رشت

بازدید مسئولان سپاه گیلان از آسایشگاه معلولان رشت