مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشتمراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی در رشت