مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد

مراسم تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست ورزش و جوانان گیلان برگزار شد