رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

رونمایی از 10 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان حمل و نقل عمومی رشت