افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح مجتمع گردشگری شاندیز و بازدید از طرح بومگردی با حضور معاون رئیس جمهور