می بینندکه شرایط اقتصادی  کشور بهتر از گذشته شده است. تورم کاهش و رشد اقتصادی کشور رو به افزایش است. همچنین خوب می دانند که تمام مشکلات در طی این مدت قابل حل نبوده و نیاز به مدت زمان بیشتری دارد. اما آقای استاندار می توان با توجه بیشتر و حرکت های جهادی در حوزه […]

می بینندکه شرایط اقتصادی  کشور بهتر از گذشته شده است. تورم کاهش و رشد اقتصادی کشور رو به افزایش است. همچنین خوب می دانند که تمام مشکلات در طی این مدت قابل حل نبوده و نیاز به مدت زمان بیشتری دارد.

اما آقای استاندار می توان با توجه بیشتر و حرکت های جهادی در حوزه های خاص و مهم، سرعت را بیشتر و مشکلات را کاهش داد. یکی از این حوزه ها که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بسیار با اهمیت و در رشد و توسعه نقش بسزایی را ایفا می نماید، بخش تولید کشور است. بخشی که در طی سالیان گذشته بیشترین خسارت ها را به خود دیده است، بخشی که با تمام نامهربانی ها ساخته و سعی در ادامه حرکت داشته و دارد. حوزه ای که با کمبودها نگذاشته مشکلات، او را وادار به شکست نماید.

این بخش الان هم برای کمک به دولت و برون رفت از مشکلات و شرایط امروز اماده است. اما نیاز به توجه و مساعدت بیشتر دارد. از شما بعنوان عالیترین مقام استان و نماینده دولت انتظار می رود که در سال جدید برای این حوزه فکر و زمان بیشتری صرف گردد. برنامه ریزی در این حوزه در اولویت و با همکاری خود انها انجام پذیرید. نیاز انها مورد توجه جدی قرار گرفته و حل مشکلات آنها نه از طریق بروکراسی اداری بلکه بصورت ویژه در دستور کار مدیران استانی قرار گیرد.

آقای استاندار در این استان شرکتهای هستند که با تمام مشکلات، در حال تولید بوده ولی سختی شرایط حرکت آنان را کند و بسیار دشوار نموده است. پیشنهاد می گردد در سال جدید به جای افزایش کمی تعداد شرکتها  و کارخانجات(بجز ایده های نو و شرکت های دانش بنیان)به انهایی که در حال تولید بوده ولی نیاز به نقدینگی برای افزایش تولید یا حرکت بهتر داشته توجه ویژه ای گردد. یا توجه به شرکتهایی که اگر به آنها تسهیلات اعطا شود از وضعیت رکود خارج شده و با ظرفیت بیشتر به تولید می پردازند.

خلاصه جناب آقای استاندار از جنابعالی انتظار می رود در سال جدید به تولید استان و تولید کننده توجه بیشتری نموده و دست این قشر فداکار و خستگی ناپذیر را بیش از پیش بگیرید.

به امید سالی که در این استان سرسبز و زیبا شاهد بیکاری زنان و مردان و تعطیلی کارخانه های تولیدی آن نباشیم.

نویسنده: علیرضا فرخ بخت فومنی