تعریف ?? ردیف پروژه شهرداری با مبلغ ?? میلیارد و هشت‌صد میلیارد تومان در بودجه ?? شهردار رشت هم در گزارشی اذعان داشت: ?? ردیف پروژه با مبلع ?? میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان برای شهرداری تعریف‌شده است و علاوه بر آن. یک میلیارد و ??? میلیون تومان از بودجه عمرانی کشور برای شهرداری […]

 

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

تعریف ?? ردیف پروژه شهرداری با مبلغ ?? میلیارد و هشت‌صد میلیارد تومان در بودجه ??

شهردار رشت هم در گزارشی اذعان داشت: ?? ردیف پروژه با مبلع ?? میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان برای شهرداری تعریف‌شده است و علاوه بر آن. یک میلیارد و ??? میلیون تومان از بودجه عمرانی کشور برای شهرداری رشت در نظر گرفته‌شده است.

مسعود نصرتی تصریح کرد: تا امروز از جمع ?? ردیف ? میلیارد و دویست میلیون تخصیص داشتیم؛ که فعلاً ده درصد وصولی داشتیم؛ و امیدواریم در یکی دو هفته آینده این ده درصد به ?? درصد ارتقا یابد.

وی همچنین افزود: از ?? ردیف پروژه یک میلیارد برای تأسیسات آتش‌نشانی بازار رشت؛ و یک میلیارد هم برای پیاده راه منطقه دو شهرداری رشت در نظر گرفته‌شده است.

 

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت