blank

به گزارش زبان گویا، اتن ،یونان ابوذرندیمى نایب رییس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در راس هیاتى پارلمانى جهت گفتگو و مذاکره با مسؤولان ایرانى سفارت ایران دریونان ونیزبازدیداز بورس اتن، ازروز دوشنبه تا اخر هفته ،از طریق فرودگاه امام خمینى، استانبول ،وارد اتن شد بازدیدودیدار با مقامات بورس اتن ،با هدف بازنگرى یا ارتباط […]

به گزارش زبان گویا، اتن ،یونان
ابوذرندیمى نایب رییس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در راس هیاتى پارلمانى جهت گفتگو و مذاکره با مسؤولان ایرانى سفارت ایران دریونان ونیزبازدیداز بورس اتن، ازروز دوشنبه تا اخر هفته ،از طریق فرودگاه امام خمینى، استانبول ،وارد اتن شد
بازدیدودیدار با مقامات بورس اتن ،با هدف بازنگرى یا ارتباط جهانى بورس از اهداف این سفر تعریف شده است

اجلاس هاى اتنى ؛
دیدار صبح ساعت ٩/٣٠ بورس اتن با رییس بورس ومعاون عملیات وچند مدیر دیگر
ساعت ٣- دبیر کل نخست وزیر یونان
ساعت ۵ دیدار با اعضاى کمیسیون اقتصاد مجلس یونان
ضیافت شام با بورس

ارتباطات جهانى ؛
نشست هاى با دیگر مسئولان جهان ، عملاً مى تواندبیانگر نکات مفید وقابل اعتنایى باشد
نباید گمان کرد که همه دنیا با ما دشمن هستند
نبایددشمنى با امریکا را به همه جهان تسرّى داد
البته باید گفت که :
به هیچ وجه از فرصت دنیا استفاده نمى کنیم
حتى دراخذ مطالبات خود موفق عمل نمى کنیم
ازهرمحل ومنطقه اى باید ماهى هاى خود راگرفت
متاسفانه ما صفر وصدعمل مى کنیم ( هرچند که صفرها بیشتر ازصدهاست )
ما عادت نکرده ایم که ؛
اولاّسرعت کار خودرا افزایش دهیم
ثانیاً به دور خود پیله نکنیم
ثالثاً ازهمه درحد مقدور بهره گیریم
هم اکنون با کشور یونان مى توان درعرصه هاى کشاورزى ،بورس، گردشگرى ، کشتى سازى ، دورزدن تحریم ، شیلات وپرورش ماهى درقفس ودهها عنوان کارکنیم اما چه شاید گفت که حتى درپیگیرى طلب نفتى وفروش نغت ترش و٠٠٠ انچنان کم کار هستیم که ٠٠٠٠

یونان :
اتن ، تنهاپایتختى که با وجود مسلمان اجازه ساخت مسجد به ان نداده اند . ایرانیانى که با قایق بادى توسط قاچاقچیان به قصد ان در اب پاروزده اندتا ،با ورود غیر قانونى به  ان ،از مسیر ترکیه راهى براى اروپا و٠٠٠ بیابند ، شهر زیتون وروغن وکمبود سکته وعمر طولانى،حکومت تک مجلسى ، اژانویه١٩٢٢ استقلال از عثمانى ، نود وهفتمین کشور دنیا از جهت وسعت ( ١٣١/٩۵٧ کیلومتر مربع ) یازده میلیون نفر جمعیت ،Gdp ٢٧١ میلیارد دلارى، درامد سرانه ٢۴/۵٧۴ هزار دلارى ورتبه ٧۶ دردنیا، بین اروپا واسیا وافریقا ، همسایه با البانى مقدونیه بلغارستان ترکیه وابى با ایتالیا ،
یونان زادگاه دموکراسى ،فلسفه غرب ،بازى المپیک ، ادبیات غرب ، تاریخ نویسى ،علوم سیاسى ، اصول عمده ریاضى ،درام ( تراژدى ،کمدى )
اسکندر بخشى ازتمدن انرا به مشرق برد وسپس توسط روم به غرب
١٧ مکان تحت حفاظت یونسکو دارد( رتبه ۶ اروپاو١٣ دنیا )
توسعه یافته ، شاخث توسعه انسانى ، کیفیت بالاى زندگى ، از موسسین سازمان ملل ،
داراى نهادهاى بین المللى ناتو،شوراى اروپا ،سازمان تجارت بین المللى
بزرگترین اقتصاد حوزه بالکان

یونان ( اتن ) ٢-
رتبه ٣۴ تولید ناخالص ملى ( اسمى ) و۴٢ قدرت خرید جهان
پانزدهمین اقتصاد اروپا
در٢٠١٠ بزرگترین تولید کننده پنبه  وپسته ، رتبه دوم برنج وزیتون ، رتبه سوم انجیر، بادام، گوجه فرنگى وهندوانه، رتبه
چهارم تولید تنباکودراروپا
٣/٨ درامد یونان از کشاورزى است با ١٢/۴ نیروى کار
کشتیرانى با ۴Gdp  وچهارونیم درصد کارو اشتغال ازنظر تناژاول وازنظر کشتیرانى تجارى١۶/٢ کل ناوگان دنیا رادارد
گردشگرى ١۶/ GDPبا ١٩/۵ میلیون توریست
داراى ٣۵ هزارکیلومتر فیبر نورى ، ضریب نفوذ پهناى باند ٢٠/ و۵٣/۶ درصد خانوارمرتباً از اینترنت و٩۴/٨ از اینترنت از پهناى باند بالا استفاده مى کنند
سى امین کشور دنیا ازنظر زیر ساخت IT
رتبه ١۴ بهداشت دنیا ،رتبه ١٩ براى مادران ونوزادان
٩/۶ هزینه بهداشت بهGDP
بیشترین نسبت دکتر به مریض در ODCDوبالاترین نرخ دریافت مراقبت هاى بهداشتى ٩٨/۵

بازار سرمایه٣- یونان (اتن :
یونان وCM cنهاد مرجع ناظر بر بازار سرمایه
شرکت هاى تحت نظارت ؛
کارگزارى ، سرمایه گذارى ،شرکت هاى مدیریت صندوق هاى مشترک ، سبد گردانان ، واسطه گرى مالى ،
۶٣ گروه وزیرگروه صنعت در بورس یونان
داراى چهار بازار؛
بورس اوراق بهادار( سهام وحق تقدم ، اوراق قرضه ، واحدهاى ETF وابزارهاى مالى ساختار یافته SPF
ابزار مشتقه ؛
١٣ عضو کارگزار،معامله گر و٧ بازار گردان و٢۶ عضو پایا پاى
بازارویژه شرکت هاى با قابلیت رشد بالاونوپا
بازارهاى خارجى

 مُهر:
درمسافرت هاى کارى، با داستانهایى روبرومى گردیم که ، بیانگر موقعیت ها ، نظم وبى نظمى ، مدیریت و٠٠٠ مى باشد
وقتى کارمندى، یادش مى رود مهر خروجى مسافرى را بزند، وساعت یک شب ناگهان به مسافر، اعلام مى شود که این کار انجام نشده است ،شاید حضور نیروهاى وزارتخانه ها رافع مشکل باشد
اما وقتى مى گویند که ،باید از فلانى دستور بگیریم که اکنون درخواب هستند ماجرا عوض مى شود
چه باید بکنند ؟
اگر مسئول را درخانه اش بیدار نکنند ویامثلاً تلفن ایشان خاموش باشد چه اتفاقى مى افتد ؟
اگر به همان مسئول مستقر در فرودگاه اختیارات بدهند که مشکل حل مى شود ولى اگر ٠٠٠

استانبول :
پرواز به ١۶٢ نقطه -از ایران هفته اى ٧۶ پرواز- اصلاً اسلامبول بود –  بول یعنى یافتن – محل یافت اسلام – جمعیت ترکیه ٧۵ میلیون – استانبول با امار ١۵ ولى شاید ١٧ میلیون نفر – گذر به دیگر کشورها توسط ایرانیان از این محل وقطر ودبى – ۴٧ میلیون نفر گردشگر در٢٠١٣- کلیساى ١۵٠٠ ساله که تبدیل به مسجد ایا صوفیه شدوالان موزه – مسجد تاریخى سلطان احمد که دربرابر ان مسجد ساختند – موزه توپ کاپى که بعداً دلمه باغچه یعنى پُر کردن دریا وجلوگیرى از نفوذ بیگانه – مساجد بسیار مثل سلیمانیه ،یا دوهزار مسجد-  سالن بزرگ توپ قاپى  که مشهور له عصاى حضرت موسى ع و٣۴ قارى که شبانه روز مى خوانند ویادگار دولت عثمانى – پل بغاز ودریاى مرمره وسیاه را جدا مى کند- دوفرودگاه اتاتورک و صبیحا، ودیگرى در ادرنه که ١۵٠ میلیون نفر را جابجا کند وکلنگ ان زده شده است – تونل مرمره با ٧ کیلومتر ورابط اسیا واروپا- لیر ترک با  ارزش برابرى با ریال ١۵٠٠ تومان ودلار دو به بیست – پروژه دوطبقه زیر دریا درراستاى ماشین ها براى  وصل اروپا واسیا-

بینش:
س: تک وتا واین همه تلاش ، درحالیکه مى توانید از فرصت هاى دولت وبخش خصوصى وتعاونى،  بهره بگیرید وراحت تر زندگى و خدمت کنید را ، درچه رمز ورازى باید جستجو کرد؟
ج: همه عمر وزندگى را دربین راست وچپ ومیانه جستجو وزندگى نمودم.
واقعاً فرق اساسى، دربین این مجموعه ها راجز درروش ها وکمى در استراتژى ندیده ام
تفاوت طبیعى است، اما درعین انکه اکثریت افراد منصوب این گروههاادم هاى خوبى بوده وهستنداما؛
١- ایا مشکل مردم ما این است که کدام حزب سرکار است ؟
اگر این طور است ،به چه جهت این همه جابجایى احزاب ودسته جات را در کشور شاهد هستیم
چرا مردم یک یا دودوره، به این گروه رونموده ودوره بعد از ان دل مى کند !!؟
اگر مشکل احزاب است چرا در شهرستانها وروستاها تمایلات راى، از اجناس دیگرى است
اگر حزب ملاک اصلى بود ،از اول انقلاب تا کنون شاهد، این همه جابجایى نبودیم
٢- اگر اساس رابطه با مردم راخدمت ونقش درزندگى امروز وفردا بدانیم ، درحل مساله به راحتى ورود مى کنیم
مردم ازما یک سلسله خدمت واخلاق را طالب هستند
انچه ازادمى مى ماند که به درد دنیا واخرتش بخورد، تنها این است که با تمام قوّت وقدرت، درراستاى اثر گذارى ملى ، استانى ومحلى قدمى بردارى.
با توجّه به این امور ونگاه ، بنده تنها وتنهابه این مى اندیشم که ،چه کارى باید انجام داد
سر خویش رانه به سیاست، بلکه صرفاً معطوف به کار مى کنم
به اصطلاح دلم خوش است که حرف مردم را بشنوم
براى انها جلسه اى بگذارم.
مسئولان را به میان مردم ببرم.
نامه اى بنویسم.
اعتبارى براى اجراء یا اتمام پروژه اى بگیرم.
سطح زندگى انها را تغییر بدهم.
براى تحقق ارزوهاى انها بکوشم.
با موانع پیشرفت انها خودرادرگیر سازم.
گوش به حرف ادم هایى که . قصد منحرف  ساختن بنده را ازخدمت دارندندهم.
همه همت خویش ودوستان ومدیران را وقف اینده مردم نمایم.
ازنظر بنده این هاست که مى ماند.
دراینصورت هیچگاه ،احساس باخت وپشیمانى به ادمى دست نمى دهد.
اگر کارها پیش رفت خداراشکر.
اگر نرفت بایدطلب توفیق کرد.
اگر مورد رضایت خداباشد. دیگر غمى نیست
اگر مردم هم بپسندند. بازهم خداراشکر…

 

  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank

 

 

 

 

نویسنده: زبان گویا

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)