به گزارش خبرآزاد، مسلما انتصاب مدیران از حقوق اولیه هر مدیریست و شورا با توجه به وظیفه نظارتی بر نحوه عملکرد کلی شهردار و شهرداری حق دخالت در هیچگونه عزل و نصبی را ندارد.اما قطعا انجام تعامل با شورا وگرفتن نظر مشورتی منتخبین مردم می توانست در کاهش التهابات موجود و فضای اخیر موثر باشد. […]

به گزارش خبرآزاد، مسلما انتصاب مدیران از حقوق اولیه هر مدیریست و شورا با توجه به وظیفه نظارتی بر نحوه عملکرد کلی شهردار و شهرداری حق دخالت در هیچگونه عزل و نصبی را ندارد.اما قطعا انجام تعامل با شورا وگرفتن نظر مشورتی منتخبین مردم می توانست در کاهش التهابات موجود و فضای اخیر موثر باشد.
اما نکته ای که شاید در این هیاهو مغفول مانده و در تحلیل هایی که رسانه های نزدیک به شهردار ارایه کرده اند اثری از آن دیده نمی شود علت نزدیکی این انتصابات به جلسه تعیین هیات رییسه سال دوم شوراست!
بسیاری از افراد آگاه و مطلع از جریانات و امور شهرداری رشت می دانند که نارضایتی از شهردار با توجه به عملکرد ضعیف ایشان در نه ماه گذشته  در میان اعضا شورا همواره وجود داشته است و در برهه های زمانی گوناگون فراز و نشیب های بسیاری را طی نموده ،اما حقیقت مغفول مانده ماجرا که تا کنون در رسانه ها منعکس نشده این است که احتمال استیضاح شهردار بعد از انتخابات پیش رو و اجماع بر روی این امردر ماه آینده بسیار محتمل بود.
و به نظر می رسد که شهردار با انجام انتصاباتی که بسیاری از آنها با شبهه تایید صلاحیتی روبروست در واقع قصد داشته موضوع تفاهم فراکسیونهای مختلف برای عزل خویش رابه رایزنی برای تغییر در انتصابات تغییر داده و با توجه نزدیکی برخی از انتصابات به بعضی از اعضا سبب کاهش وفاق جمعی در این موضوع گردد.
سوالی که باید از شهردار پرسیده شود این است که چرا جنابعالی با توجه به حجم وسیع ایرادتان به ساختار شهرداری رشت و عنوان آن به دلیل بروز بسیاری از مشکلات تاکنون تنها سه تغییر انجام داده اید و به طور ناگهانی درست قبل از انتخابات هیات رییسه به این نتیجه رسیده اید که باید این حجم وسیع از تغییرات را اعمال نمایید؟
آیا تا کنون نیازی احساس نکرده اید و به طور ناگهانی به این نتیجه رسیدید که این حجم از نغییرات را داشته باشید؟آقای شهردار قطعا افکار عمومی به عنوان ناظران بیطرف سوال فوق را از ذهن خود گذرانده اند.لطفا پاسخ شفاف این سوال را اعلام بفرمایید. هر چند که از پاسخ مستقیم همواره دوری جسته اید.
و اما نکته بعدی که در مورد شورای شهر ضروری به نظر می رسد این  که اعضای شورا به عنوان منتخبین مردم باید از اظهار نظرهای شتاب زده خودداری نمایند.قطعا عنوان کردن انتصابات به عنوان دلیل برای استیضاح شهردار پسندیده و قابل توجیه نیست. شهردار رشت با وعده های بسیاری پای در عرصه مدیریتی شهر رشت نهاد.وعده هایی که تک تک آنها با توجه به عدم تحقق می تواند به عنوان ضعف عملکردی شورا مورد سوال واقع شود.
از مدرک تحصیلی شهردارگرفته تا مشاورین غیر رسمی و دخالت افراد غیر مرتبط در تصمیم گیریها و عدم تعامل با شورا .از عدم تحقق حتی ادعای تجربه  که نمونه بارز آن در عدم توفیق در حل مشکل محکومیت  های  پیاپی شهرداری و بلوکه شدن چند باره حساب شهرداری!
ازعدم  تحقق بودجه و درآمدها  در طی این مدت تا عقب افتادن بیمه کارمندان شهرداری و پرداخت منظم حقوق پرسنل. از عدم اولویت بندی صحیح مشکلات گرفته تا وعده های تبلیغاتی گلستان کردن شهر…
اعضای شورا تا کنون از اظهار نظر شفاف راجع به این موضوعات و بیان مشکلات با افکار عمومی خودداری کرده اند.شرح این مسایل در شرایط کنونی قطعا می تواند در قضاوت مردم به عنوان صاحبان اصلی شهر تاثیرگذار باشد. تیم مشاوران شهردار رشت اما با مطرح شدن استیضاح به جای پاسخگویی سعی در انحراف افکار عمومی جامعه با حمایت رسانه هایی کرده اند که از منافع حضور ایشان در شهر کم منتقع نبوده اند.
متهم کردن اعضا به غیر بومی بودن هرچند که شاید انتقاد بسیاری از شهروندان مطلع هم هست اما در مورد شخص شهردار هم صدق می کند.مگر شهردار رشت بومی ست؟ذکر این نکته نیز شاید خالی از لطف نباشد که همین اعضای غیر بومی نیز توانسته اند رای اعتماد مردم را در انتخابات گذشته کسب کنند.
نکته قابل ذکر دیگراین روزها اینکه قطعا همه ما نسبت به عملکرد برخی از اعضای شورای دوره سوم منتقد هستیم اما از یاد نبریم که همین شورا ی سوم نیز کارهای مثبت فراوانی صورت داده اند.از افتتاح پلها گرفته تا بسیاری از کارهای عمرانی دیگر.انتقاد بی محابا و کوبیدن تمامی اعضای شورای سوم قطعا به دور از انصاف است. کاری که امروز به هر بهانه ای و در جهت تضعیف نهاد شورا به عنوان پایه مردمسالاری دینی صورت می گیرد.
سر آخر اینکه در شرایط کنونی شهر رشت بیش از هرچیزی نیازمند آرامش و تصمیم گیری از روی خرد است.طبق قانون حق شوراست که شهرداری که خود منصوب کرده مورد سوال و استیضاح قرار دهد اما نه از روی خشم و عصبانیت،که از روی برهان و دلیل منطقی .
انتظار به حق همه مردم از شهردار و شورای شهر رشت این است که به سوالات مطرح شده فوق از روی صداقت و شفاف پاسخ دهند .قطعا قانون گرایی و خردورزی تنها راه نجات رشت از مشکلات و مصایب خواهد بود.

نویسنده: خبرآزاد