به گزارش انزلی کلاب، بدان گه که لوح آفرید و قلم / بزد بر همه بودنی ها رقم(۱) ، که آغاز آفرینش انسان پس از دانایی بوده است و قلم اول چیزی که خدای تعالی آفرید و به نظر هیبت به او نگرید و ارزش اشرف مخلوقات به علم اش، علم، نه آن محفوظاتی که […]

به گزارش انزلی کلاب، بدان گه که لوح آفرید و قلم / بزد بر همه بودنی ها رقم(۱) ، که آغاز آفرینش انسان پس از دانایی بوده است و قلم اول چیزی که خدای تعالی آفرید و به نظر هیبت به او نگرید و ارزش اشرف مخلوقات به علم اش، علم، نه آن محفوظاتی که همگان به سهولت بدان دست می یابند که آن وجه از شناخت بشری که بنیان سعادت خلق و جهان بر آن نهاده اند. « قلم » مقسّم دوران ها است, حافظ فکر و علم و دانش ، پاسدار تعقل اندیشمندان در آفرینش ، حلقه اتصال فکری دانایان، و پل ارتباطی گذشتگان و آیندگان است.

آنان که قلم به دست می گیرند ، از خرد و کلان و جرات نوشتن پیدا می کنند از علم و  روان همگی در سایه دانش و ارزش دانایی  خداوندگار بلند مرتبه اند، “همان کس که به وسیله قلم آموخت ، آنچه را که انسان نمى‏دانست آموخت” (۲) ، چه آنان که بر سر منشا آن واقف اند و چه آن کسان که از آن غافل ، پس برای هر دو منشایی معین است و خواست خداوند متعال بر آن است که اندیشه مستتر هر کس بر اساس اختیارش در آن چه به قلم در می آورد هویدا شود. آن گاه است که خوانندگان بر اساس آن چه تدبر و عقل می خوانند، متن را بر اساس شواهد ، قرائن و معلومات قضاوت می کنند. “بخوان و پروردگار تو کریم ترین کریمان است”(۳).

” سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند” (۴ ) ، ۱۴ تیر ، روز قلم است از سال ۱۳۸۱ به گواهی انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، روزی که بهانه خوبی برای نکوداشت آنان است که ذهن و دست را به قلم می سپارند تا بنگارد ، آن چه نگار  در او مستتر ساخته و بخواند آنان را که مشتاق دانستن اند.

برای نیل به این مقصود شکوهمند ، مدیریت بر آن چه فرهنگ می خوانند است که می تواند آن چه وظیفه خلق در جامعه انسانی جهت تحقق ارزش قلم می دانیم را متجلی کند. پس بر آنان که فعال فرهنگی اند ، بر آنان که مدیران فرهنگی اند ، بر آنان که متولی فرهنگ و دانش اند ، بر آنان است که با دقت و وسواس بیشتری، بر آن چه بر امروز کتاب به عنوان ثمره قلم می رود نیکو تر بیندیشند و  قلم مقدس ذهن را با زیور آزادی بیان و انسانیت بیارایند ، به امید آنکه ، متن سازی و کتاب سازی دست از دامن اهل قلم بشوید و مخاطب بصیر مشتاق دانستن را با آن چه نمونه فاخر دانش و علم بدیع است مواجه کند.و اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید سخنان خدا پایان نپذیرد،  قطعا خداست که شکست‏ناپذیر حکیم است (۵) .

 

۱-     شاهنامه فردوسی

۲-     سوره ۹۶: العلق – جزء ۳۰ – آیه ۴ و ۵

۳-     سوره ۹۶: العلق – جزء ۳۰ – آیه ۳

۴-     سوره ۶۸: القلم – جزء ۲۹ – آیه ۱

۵-     سوره ۳۱: لقمان – جزء ۲۱- آیه ۲۷

 

امین افقی

روزنامه نگار و کارشناس فرهنگی

نویسنده: انزلی کلاب