blank

امروز افکار عمومی قدرت اول جهان انسانی محسوب گشته و هیچ رویدادی به منظور حصول، چاره‌ای جزء کسب مشروعیت و مقبولیت همگانی ندارد. صرفنظر از صحت و سقم بازتعریف عینی این پدیده،حتی به ظاهر، اهتمام جملگی حاکمان و سیاستمداران ولو مستبدین و کلیه‌فعالین عرصه‌های عمومی، تجلی واقعی این امر می باشد. هرچند که نیل به […]

امروز افکار عمومی قدرت اول جهان انسانی محسوب گشته و هیچ رویدادی به منظور حصول، چاره‌ای جزء کسب مشروعیت و مقبولیت همگانی ندارد. صرفنظر از صحت و سقم بازتعریف عینی این پدیده،حتی به ظاهر، اهتمام جملگی حاکمان و سیاستمداران ولو مستبدین و کلیه‌فعالین عرصه‌های عمومی، تجلی واقعی این امر می باشد. هرچند که نیل به این مهم و استمرار آن و ارایه البته پاسخ مناسب به افکار عمومی نیاز به رعایت اصول و مقرراتی شایسته دارد.

از مشروطیت به بعد و آشنایی مردم با رسانه و مطبوعات، وبه خصوص پس از خرداد ۷۶ و روی کار آمدن دولت حامی توسعه سیاسی، رسانه ها اینچشم تیزبین جامعه، نقش خود را در مناسبات اجتماعی ایرانیان بیشتر و بهتر پیدا کرده اند، هر چند که تا تحقق کارکردی مناسب مشابه مدل توسعه یافتگی هنوز به دلیل وجود مقتضیات جبری چون سانسور، خط قرمز و … راه بسیار مانده ،اما بی‌شک امروز ودرسطح ملی وجود رسانه و تلاش بر اقناع همگانی، تفاوتهایی آشکار با سلف خویش یافته تا جایی که دیگر با تحلیلی جامعه شناختی تبلیغات دولتی از اعم تاکتیکهای حکمرانی خوب محسوب میشود.

اما در گیلان به عنوان یکی از استانهای دارای بیشترین تراکنش رسانه ایی که در قالب خود با توجه به میزان جمعیت و وسعت استان امری نادر نیز محسوب شده که البته نشأت گرفته از بطن و ریشه فرهنگی تاریخی مردمان آن است این روزها و پس از ۲۴ خرداد ۹۲ رسانه معنی و مفهومی تازه تر یافته است. اگر تا دیروز تمام دغدغه ها و نگرانی اکثر رسانه ها گذر از بحران اقتصادی و بقاء و طبعاً کاسته شدن از کیفیت بود اینک به یمن رسانه های مجازی حالا دیگر شمار رصد و فضای نقادانه بدون ملاحظه و توام با مراقبت و مواظبت بیشتر مدیران و منتخبین شکلی جدی تر به خود گرفته است. قطعاً‌حضور اینچنینی همه رسانه ها، هم در تحقق مسیر تعالی اداری استان و هم جلوگیری از فساد نقشی به سزا ایفاء خواهد نمود. سعه صدر، عدم فراموشی رسالت اصلی رسانه، حمایت نهادهای نظارتی از نقدهای منصفانه و خط دهی قضایی با نگاهی پیشگیرانه از جرم از زمره مهمترین تکالیف محسوب میشود.

شاید از این منظر و با این دید بتوان، تمرین مردمسالاری را در یکی از اصلی ترین ارکانش یعنی مدیا و رسانه باز جست و با مرور زمان و رخت بر بستن رسانه های فاقد مبانی صحیح و فله ای در قوام جایگاه اصلی اطلاع رسانی کوشید هرچند که راه درازاست و صبر ناچیز!

نویسنده: علیرضا سحر خیز

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)