blank

حال کسی که قلم بر دست می گیرد باید به این مسئله توجه اساسی داشته باشد که از روی صداقت، راستی و وجدان کلمات را بر روی کاغذ بنگارد وکدورت ها ، دشمنی ها وسیاسی بازی ها را دخالت ندهد یا در بدترین حالت آن، قلم را برای گذران زندگی خود جهت تهدید دیگران وکسب […]

حال کسی که قلم بر دست می گیرد باید به این مسئله توجه اساسی داشته باشد که از روی صداقت، راستی و وجدان کلمات را بر روی کاغذ بنگارد وکدورت ها ، دشمنی ها وسیاسی بازی ها را دخالت ندهد یا در بدترین حالت آن، قلم را برای گذران زندگی خود جهت تهدید دیگران وکسب درآمد حرام بکار نگیرد.

متاسفانه باید گفت چند سالیست افرادی که درآمدهای نامشروع از شغل خبرنگاری کسب می کنند رو به افزایش است وهر کسی به خود اجازه می دهد به سمت خبرنگاری آمده ویا با نفوذ وارتباط خبرگزاری ف سایت وروزنامه ای در اختیار داشته باشد تا از طریق آن درآمدی کسب کند و…

افرادی که برای منافع شخصی یا حزبی خود که می تواند مالی ، کسب جایگاه یا سوء استفاده از امکانات دولتی وغیره باشد وارد حوزه رسانه شده اند و خود را خبرنگار می نامند!

در این بین برخی مدیران ضعیف که از روی رابطه بازی رشد کاذبی کرده اند وبه مسند ومقامی رسیده اند برای نگهداری میز وقدرت خود به این دلالان قلم روی آورده و با خرید این افراد کهاکثرا باج بگیر چنین مدیرانی هستند،به انعکاس اخبار دروغ از فعالیتها و برنامه های نکرده وآمارهای ساختگی وغلط آنها می پردازند/ که خروجی آن ضربه زدن به دستگاهها و نا امیدی مردم خواهد بود.

حضور این خبرنگار نماها یا به تعبیری کنه های متصل به مدیران ضعیف وبدون بلیط (کنه حیوانی است که از خون حیوان بزرگتر می خورد ووقتی تا یک حدی بزرگ شد او را رها می کند البته حیوان بزرگ پس از جداشدن کنه دچار سوزش والتهاب می شود) متاسفانه در گیلان رو به افزایش است ، تاجاییکه اگر در جمع خبرنگاران فرهیخته وتوانمند حضور یابید آنها به راحتی این افراد را می شناسند وبه شدت گله مند هستند اما متاسفانه عجیب است که حرکتی در جهت شناسایی آنها به مراجع قانونی وبرخورد با دلالان قلم نمی کنند!!

حالا که تعداد وآمار ومدارک خیانت های این باج بگیران مطبوعاتی مشخص است پس چرا این افراد به سازمانهای مرتبط همچون ارشاد، خانه مطبوعات ، استانداری و… معرفی نمی شوند؟!!

از همه خبرنگارانی که این مطلب را می خوانند و به صداقت وقلم پاک اعتقاد دارند می خواهیم حرکتی را برای معرفی متخلفین مطبوعاتی یا همان خبرنگار نماها شروع کنند و این وصله های ناجور مطبوعات در تمامی حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ، ورزشی ، فرهنگی وسیاسی را شناسایی ومعرفی کرده تا با آنها برخورد جدی شود.

به نمونه هایی از این خبرنگار نماها در یکی ، فقط یکی از دستگاههای اجرایی اشاره ای می کنم تا عمق فاجعه وروشهای آنها را به مخاطبین عزیر بشناسانم.

در ۲۰ماه گذشته چند تن از این کنه های متصل به مدیران یا همان خبرنگار نماها که همیشه در حوزه ورزش حضور فعال داشته اند و به واسته ضعف برخی ازمدیران پولهای هنگفت و بادآورده ای به جیب زدند ،ابتدا با تهدید، انتقاد های نابجا و شلوغ کردن فضای برخی مطبوعات خود را به مدیرمجموعه رسانه وپس از آن با جملاتی ادبی یا در برخی مواقع مستقیم وبی پرده طلب باج کردند،آن مدیر یا در همان اول راضی به پرداخت می شد یا پس ازمدتی مجبور به پرداخت می شد در هر صورت پرداخت انجام می شد!

سوال: این پول به چه بابت وبراساس چه ردیف بودجه ای داده می شود؟

آیا این حق کارکنان اداره کل ورزش وجوانان گیلان نبود؟

شنیده ها حاکیست ،پس از اینکه مدیر مربوطه سرکیسه رو شل می کرد ،بازار تعریف و تشکر وتملق درآن نشریه داغ می شد تا جاییکه آن افراد ضمن گرفتن باج،لوازم ورزشی واستفاده از رانت مدیران ، اقوام نزدیک خود را درآن اداره مشغول به کار کردند.

سوال:

این فردی که بدون سابقه کاری وبا مدرک تحصیلی زیر زیر قرار داد شده حقش هست  یا بیش از ۱۰نفراز افراد تحصیلکرده آن اداره کل که هرکدام بیش از ۳ سال سابقه کار دارند؟

کارمندانی که بیش از ۲۲سال سابقه قراردادکار معین دارند حقشون هست استخدام بشوند یا کسی که نیامده استخدام میشه؟

البته آن افرادی که به ظاهر خبرنگار هستند وبه بدنه ورزش وصلند در صورت بروز هرگونه مخالفتی، از مدیر مجموعه گرفته تا کارکنان را به فحش ودشنام می بندد و یا آنها را تهدید می کند !!!

جالب تر اینجاست که همان باج بگیران خبرنگار نما که سواد چندانی هم ندارند پس از رفتن مدیر گذشته یکی از منتقدان اصلی به شمار می روند واز آنها به بدی یاد می کنند.

یکی نیست که بگوید از مدیر قبلی به هرکی که خیری نرسیده به تو که خیلی رسیده …

این حکایت واقعی، تنها حکایت یکی از دستگاههای اداری استان بود حالا چه برسد به دستگاههای پردرآمد دیگر،از این رو برخورد با این مسئله غیر فرهنگی که به نوعی ننگ برای جامعه مطبوعاتی به شمار می رود در خواست همه خبرنگاران است که امیدواریم از سوی مسولان مرتبط ونظارتی توجه ورسیدگی شود.

نویسنده: سعید علیپور

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)