خزر: ناوگروه جمهوری آذربایجان برای شرکت در مسابقات بین‌المللی نظامی جام دریا دارد آب‌های داخلی ایران در بندرانزلی شد.