کوتوله های سیاسی و بیانیه هایی برای ابراز وجود!
کوتوله های سیاسی و بیانیه هایی برای ابراز وجود!
خزر: بزنگاه های سیاسی در استان ها به خصوص در ایام انتخاب استانداران، بهترین فرصت برای ابراز وجود برخی کوتوله های سیاسی است.

به گزارش خزرآنلاین، بزنگاه های سیاسی در استان ها به خصوص در ایام انتخاب استانداران، بهترین فرصت برای ابراز وجود برخی کوتوله های سیاسی است.

در این مقطع زمانی، صدور بیانیه های پرطمطراق اما بدون درون مایه می تواند کم هزینه ترین راه برای ابراز وجود باشد. حربه ای که اخیرا در یکی از استان ها و توسط فردی که خود را نماینده یکی از احزاب سیاسی تازه متولد شده معرفی می کند، بکار گرفته شده است.

 این فرد که در گذشته در دفتر یکی از نمایندگان اصلاح طلب مشغول بکار بوده و بعدها هم به رتق و فتق امور شخصی یکی از شهرداران اسبق مشغول شده، با حضور آیت الله رییسی در انتخابات و اطمینان از پیروزی ایشان، به یکباره قبای اصولگرایی بر تن کرده و این روزها همزمان با صدور بیانیه و یادداشت توسط بزرگان اصولگرایی استان، بیانیه های بی محتوایی را منتشر می کند تا شاید از این طریق بتواند جایگاه خود را در نزد افکار عمومی هم تراز با بزرگان اصولگرایی استان نشان دهد!

این اقدامات بامزه در حالی صورت می گیرد که خاطره کرنش های وی در برابر نماینده اصلاح طلب و مجیزگویی هایش از شهردار پرحاشیه هنوز در نزد افکار عمومی زنده بوده و از همین رو تلاش هایش برای ابراز وجود چندان توسط جریان های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب جدی گرفته نمی شود!