نظافت نقاط مختلف شهر و نصب تابلوی راهنما در ورودی کوچه های سیاهکل
نظافت نقاط مختلف شهر و نصب تابلوی راهنما در ورودی کوچه های سیاهکل
خزر: در راستای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان محترم نظافت در نقاط مختلف شهر و نصب تابلوی راهنما در ورودی کوچه ها در حال انجام است .