مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت
مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت
خزر: گزارش تصویری حضور سید محمد احمدی شهردار رشت در مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت(شهرداری)

مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت مراسم عزاداری سالار شهیدان در میدان شهدای ذهاب رشت