زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسکرمحله
زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسکرمحله
خزر: زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسكرمحله توسط شهرداری رودسر انجام گرفت.

زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست گلستان گسکرمحله