زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله
زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله
خزر: زیر سازی و آسفالت بن بست اول كوچه سعیدی گسكرمحله توسط شهرداری روسر صورت گرفت.

زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله زیر سازی و آسفالت بن بست اول کوچه سعیدی گسکرمحله