زیرسازی و آسفالت کوچه پرستو گسکرمحله توسط واحد عمران شهرداری
زیرسازی و آسفالت کوچه پرستو گسکرمحله توسط واحد عمران شهرداری
خزر: زیرسازی و آسفالت كوچه پرستو گسكرمحله توسط واحد عمران شهرداری رودسر صورت گرفت.